REACH

REACH skrót od Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej mające na celu lepszą ochronę środowiska naturalnego i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne oraz zwiększenie konkurencyjności. Rozporządzenie wprowadza również ograniczenie liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH wszystkie substancje chemiczne, produkowane lub importowane spoza Unii Europejskiej powyżej 1 tony rocznie muszą być zarejestrowane. Wyjątek stanowią substancje podlegające częściowym lub całkowitym włączeniom.

Rozporządzenie REACH nakłada obowiązki na wszystkich uczestników łańcucha dostaw tj. producenta, importera, dalszego użytkownika (w tym formulatora/reimportera) i dystrybutora. CIECH Trading S.A. stosuje się do wymagań rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.


CIECH Trading S.A.


CIECH Trading S.A.

(+48 22) 210 58 00 (+48 22) 380 36 85 ciechtrading@ciechgroup.com

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
NIP: 5251929351
REGON: 012785291
KRS: 0000023365
NUMER REJESTROWY: BDO000013409
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 107 455 356,00 ZŁ (wpłacony w całości).

Administrator danych CIECH Trading S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Danych Osobowych CIECH Trading S.A., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.


kontakt