ZINTEGROWANY SYSTEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Celem działalności Spółki CIECH Trading S.A. należącej do Grupy CIECH jest prowadzenie biznesu w sposób konkurencyjny, zapewniający spełnienie wymagań Klienta oraz zadowolenie z jakości świadczonej usługi przy zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa dystrybuowanych towarów.

Dbamy o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz ciągłe doskonalenie organizacji w oparciu o informacje zwrotne z otoczenia biznesowego.

W celu zapewnienia zgodności działania CIECH SA i spółek z Grupy CIECH z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami etycznymi został przyjęty do stosowania System Compliance Grupy CIECH.

Zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy i jej klientów Spółka CIECH Trading S.A. wdrożyła Zintegrowany System Jakości i Bezpieczeństwa.

ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W CIECH Trading S.A.

Zakres systemu w odniesieniu do normy ISO 9001:
Działalność handlowa na rynku krajowym i za granicą w zakresie chemikaliów, surowców chemicznych i produktów pokrewnych, prowadzona przez jednostki organizacyjne zlokalizowane na terenie Polski.

Zakres systemu w odniesieniu do standardu GMP+ B3 oraz wymagań HACCP:
Zakup, sprzedaż i dystrybucję oraz magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz mieszanek paszowych.

Zakres systemu w odniesieniu do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych dla importera/dystrybutora (API):
Działalność handlowa polegająca na imporcie/dystrybucji substancji czynnych.

Spółka CIECH Trading S.A. posiada Wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów substancji czynnych i Certyfikat GDP Dystrybutora substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych.


CIECH Trading S.A.


CIECH Trading S.A.

(+48 22) 210 58 00 (+48 22) 380 36 85 ciechtrading@ciechgroup.com

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa
NIP: 5251929351
REGON: 012785291
KRS: 0000023365
NUMER REJESTROWY: BDO000013409
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 107 455 356,00 ZŁ (wpłacony w całości).

Administrator danych CIECH Trading S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Danych Osobowych CIECH Trading S.A., ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.


kontakt